കുംഭം 17 മുതലുള്ള ഫലം– വിവിധ രാശികൾക്ക്

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യദിനം: ഫെബ്രുവരി (05–11)

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യദിനം: ഫെബ്രുവരി (05–11)

ഫെബ്രുവരി 05 മുതൽ 11 വരെ 1192 മകരം 23 മുതൽ 29 വരെ അശ്വതി∙ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വിദേശത്തുള്ളവരിൽനിന്ന് ധനാഗമം ഉണ്ടാവും. ഉപരിപഠനത്തിന് ഉത്തമമായ...

പ്രണയ ഫലം - 2017 ഫെബ്രുവരി 05 മുതൽ 11 വരെ

പ്രണയ ഫലം - 2017 ഫെബ്രുവരി 05 മുതൽ 11 വരെ

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും): ഈയാഴ്ച മേടക്കൂറുകാർക്ക് പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദൈവാനുഗ്രഹം...

വാരഫലം-ഫെബ്രുവരി

വാരഫലം-ഫെബ്രുവരി

(2017 ഫെബ്രുവരി 05 മുതൽ 11 വരെ) മേടക്കൂറ് -(അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും): അഷ്ടമശ്ശനിദോഷകാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വ്യാഴം...

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യദിനം : ഫെബ്രുവരി (05–11)

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യദിനം : ഫെബ്രുവരി (05–11)

ഫെബ്രുവരി 05 മുതൽ 11 വരെ 1192 മകരം 23 മുതൽ 29 വരെ അശ്വതി∙ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വിദേശത്തുള്ളവരിൽനിന്ന് ധനാഗമം ഉണ്ടാവും. ഉപരിപഠനത്തിന് ഉത്തമമായ...

നക്ഷത്രഫലം,വാരഫലം,ഫെബ്രുവരി 2017

നക്ഷത്രഫലം,വാരഫലം,ഫെബ്രുവരി 2017

<b>മേടക്കൂറ്</b><br> (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)<br> തൊഴിലഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു...

Show more

PACHAKAM
1. സോസേജ് – 200–250 ഗ്രാം 2. എണ്ണ – മൂന്നു–നാലു ചെറിയ സ്പൂൺ 3. സവാള കനത്തിൽ...
GLAM UP
മൂക്കിലും താടിയിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും തല പൊക്കുന്ന...