Monday 25 September 2023 05:23 PM IST : By സ്വന്തം ലേഖകൻ

പോഷണക്കുറവു പരിഹരിക്കാൻ ഏഴു പദ്ധതികൾ...

nutrition545665

മനുഷ്യജീവന്റെ തുടിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ അത് അവസാനിക്കുന്നതു വരെയുള്ള കാലമത്രയും പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കേവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു മാസക്കാലമാണ് പോഷണവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒട്ടേറെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കാര്യപരിപാടികൾ നടന്നു വരുന്നത്. 1982 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ സെപ്‌റ്റംബർ മാസത്തിലെ ആദ്യവാരം ദേശീയ പോഷണ വാരമായാണ് ആചരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, 2018 മുതൽ അത് ദേശീയ പോഷണ മാസമായി കൊണ്ടാടുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽ - പ്രത്യേകിച്ചും, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും- പോഷണനിലവാരത്തിലുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വെറും ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവബോധന പരിപാടികൾ മതിയാകില്ല എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇത് ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദേശീയ പോഷണ മാസത്തിന്റെ 2023 ലെ ആപ്തവാക്യമായി (theme) ദേശീയ തലത്തിൽ നമുക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്- "സുപോഷിത് ഭാരത്, സാക്ഷർ ഭാരത്, സശക്ത് ഭാരത്" എന്നതാണ്. അതായത്, ശരിയായ പോഷണം ലഭിക്കപ്പെട്ട ഭാരതം, അക്ഷര സാക്ഷരതയോടൊപ്പം പോഷണ സാക്ഷരതയും നേടപ്പെട്ട ഭാരതം, അങ്ങനെ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാരതം. ഈ ലക്‌ഷ്യം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി ഏഴു കൊച്ചു കൊച്ചു പദ്ധതികളിലൂടെയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത്:

1. Exclusive Breast feeding and Complementary Feeding:

കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പോഷണപരിചരണം : ആറു മാസക്കാലത്തെ സമ്പൂർണ മുലയൂട്ടലിന്റെയും തുടർന്നുള്ള ഖരാഹാരങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത്.

2. Swasth Balak Spardha (SBS):

കുട്ടികളുടെ പോഷണവും സമ്പൂർണ വളർച്ചയും ലക്‌ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഉദ്യമം എല്ലാവിധ അവബോധന പരിപാടികളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി, കുട്ടികളിലെ പോഷണക്കുറവ് പരിഹരിച്ചു ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

3. Poshan Bhi Padhai Bhi (PBPB):

‘Mid-day meal programmes’ അഥവാ സ്കൂൾ ന്യൂട്രിഷൻ പരിപാടികൾ പോലെയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച്, പഠനത്തോടൊപ്പം പോഷണവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

4. Improving Nutrition through Mission LiFE:

ജീവചക്രത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടവും- ഭ്രൂണാവസ്ഥ മുതൽ വാർധക്യാവസ്ഥ വരെയുള്ള കാലയളവുകളിലെ സമ്പൂർണ പോഷണവും ആരോഗ്യ പരിപാലനവുമാണ് ഈ ഉപ-ആപ്തവാക്യം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോഷണക്കുറവോ കൂടുതലോ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ സാരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി നാം മനസ്സിലാക്കണം.ദൂര വ്യാപകമായ പ്രത്യാഘതങ്ങളെ തോൽപിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പോഷണ സാക്ഷരതയിൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള അവബോധന പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത്.

5. Meri Maati Mera Desh (MMMD):

മാതൃരാജ്യം - രാജ്യസ്നേഹം, രാജ്യത്തെ കാക്കുന്നവരെ ഓർമിക്കാനുള്ള അവസരം, സുരക്ഷാ ഭടന്മാരുടെയും സൈന്യത്തിന്റെയും ആരോഗ്യപരിപാലനം, അവരുടെ അർപ്പണ ബോധത്തിലുള്ള പ്രശംസ തുടങ്ങി ദേശസ്നേഹത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ ഉപ-ആപ്തവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

6. Tribal Focused Nutrition Sensitization :

പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഇണങ്ങിച്ചേരലിനെ, നമ്മുടെ വേരുകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലെ ഉറവിടങ്ങളെ, ഗോത്ര വർഗക്കാർക്കും ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിലുള്ളവർക്കും കൊടുക്കേണ്ട പരിഗണനകളെ ഒക്കെ ഈ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അസ്തിത്വം എന്നത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതും കാത്തു സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുമായ ഒന്നാണ്. അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ- പ്രകൃതി, പോഷകാഹാരം, ഊഷ്മളമായ ബന്ധങ്ങൾ, സഹവർത്തിത്വം എന്നിങ്ങനെ പലപല മാനങ്ങളും ഇവിടെ അർഥം വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

7. Test, Treat, Talk Anemia :

വിളർച്ച/ ന്യൂട്രിഷനൽ അനീമിയ (ഇരുമ്പു സത്തിന്റെ അഭാവം, ബിവൈറ്റമിനുകളുടെ കുറവ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നവ) എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാനും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തടയാനുമുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഓരോ പൗരനും പങ്കാളിയായെങ്കിൽ മാത്രമേ 'അനീമിയ മുക്ത് ഭാരത്' (വിളർച്ചയില്ലാത്ത ഭാരതം) എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാനാകൂ. ശരിയായ ഭക്ഷണ രീതി (പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുമ്പു സത്ത് അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഇരുമ്പിന്റെ ആഗിരണം കുറയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്), പാദരക്ഷയുടെ ഉപയോഗം, വൃത്തിയും വെടിപ്പും പാലിക്കുന്നത്, വിരയുടെ മരുന്നുകൾ യഥാസമായം കഴിക്കുന്നത്, ശരിയായ അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നിവ ഈ യജ്ഞം നടപ്പിലാക്കാൻ വളരെ ആവശ്യമാണ്.

ഈ വർഷത്തെ പോഷണ മാസത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും വിരൽചൂണ്ടി അവയുടെ പ്രാധാന്യം വീണ്ടും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

തയാറാക്കിയത്

ഡോ. മഞ്ജു പി. ജോർജ്

റജിസ്‌റ്റേഡ് ചീഫ് ഡയറ്റീഷൻ

വി പി എസ് ലേക്‌ഷോർ ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊച്ചി

Tags:
  • Manorama Arogyam