മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദ സാധ്യത; പുരുഷന്മാർ സുരക്ഷിതരാണോ?’: ഡോ. കലാവതി, ഡോ. സിഷ ലിസ്

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ’: ഡോ. ഷീല ബാലകൃഷ്ണൻ, ഡോ. ദിപിൻ ജെ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ’: ഡോ. ഷീല ബാലകൃഷ്ണൻ, ഡോ. ദിപിൻ ജെ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (30ന്) ‘കാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ഷീല...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഭക്ഷണക്രമവും സ്തനാർബുദവും’: ഡോ. ഷാജി കെ അയിലത്ത്, ഡോ. മോഹൻ റോയ് ജി, ഡോ. ആർ വി മൂകാംബിക

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഭക്ഷണക്രമവും സ്തനാർബുദവും’: ഡോ. ഷാജി കെ അയിലത്ത്, ഡോ. മോഹൻ റോയ് ജി, ഡോ. ആർ വി മൂകാംബിക

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (29ന്) ‘സ്തനാർബുദ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ ജനിതക പരിശോധനകൾ’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ഷാജി കെ...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദ പരിചരണത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ സംയോജനം’: പദ്മശ്രീ ഡോ. എം ആർ രാജഗോപാൽ, ഡോ. എസ് മായാദേവി കുറുപ്പ്, ഡോ. സുബി ടി എസ്

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദ പരിചരണത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ സംയോജനം’: പദ്മശ്രീ ഡോ. എം ആർ രാജഗോപാൽ, ഡോ. എസ് മായാദേവി കുറുപ്പ്, ഡോ. സുബി ടി എസ്

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (28ന്) ‘സ്തനാർബുദ പരിചരണത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ സംയോജനം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി...

മാമോഗ്രാമിന്റെ റോൾ രോഗനിർണയത്തിൽ, ചികിത്സയ്ക്ക് മാറിടം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യണോ?: മാതൃസ്പന്ദം സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ ഇന്ന് 7 മണിക്ക്

മാമോഗ്രാമിന്റെ റോൾ രോഗനിർണയത്തിൽ, ചികിത്സയ്ക്ക് മാറിടം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യണോ?:  മാതൃസ്പന്ദം സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ ഇന്ന് 7 മണിക്ക്

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് മാമോഗ്രാമിന്റെ റോൾ സ്തനാർബുദ നിർണയത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. മുരളി ടി. വി....

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കാൻസറിനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാം: രോഗി അറിയേണ്ടത്’: ഡോ. ചന്ദ്രമോഹൻ കെ, ഡോ. ഉഷശ്രീ വാരിയർ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കാൻസറിനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാം: രോഗി അറിയേണ്ടത്’: ഡോ. ചന്ദ്രമോഹൻ കെ, ഡോ. ഉഷശ്രീ വാരിയർ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (26ന്) ‘കാൻസറിനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാം: രോഗി അറിയേണ്ടത്’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ....

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ’: ഡോ. സതീഷ് പദ്മനാഭൻ, ഡോ. റൂബി ആന്റോ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ’: ഡോ. സതീഷ് പദ്മനാഭൻ, ഡോ. റൂബി ആന്റോ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (25ന്) ‘സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. സതീഷ് പദ്മനാഭൻ,...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കാൻസറും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും’: ഡോ. കെ വി ഗംഗാധരൻ, ഡോ. അരുൺ ബി നായർ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കാൻസറും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും’: ഡോ. കെ വി ഗംഗാധരൻ, ഡോ. അരുൺ ബി നായർ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (24ന്) ‘സ്തനാർബുദ ചികിത്സയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. കെ...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കീമോതെറാപ്പി: ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും’: ഡോ. എൻ കെ വാരിയർ, ഡോ. പ്രിയ ബാലകൃഷ്ണൻ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കീമോതെറാപ്പി: ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും’: ഡോ. എൻ കെ വാരിയർ, ഡോ. പ്രിയ ബാലകൃഷ്ണൻ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (23ന്) ‘കീമോതെറാപ്പി: ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. എൻ കെ വാരിയർ,...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങൾ സ്തനാർബുദത്തിൽ’: ഡോ. ബോബൻ തോമസ്, ഡോ. രജിത

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങൾ സ്തനാർബുദത്തിൽ’: ഡോ. ബോബൻ തോമസ്, ഡോ. രജിത

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (22ന്) ‘ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങൾ സ്തനാർബുദത്തിൽ’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. രജിത, ഡോ. ബോബൻ...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ സ്തനാർബുദ പ്രതിരോധം’: ഡോ. ജയശേഖർ, ഡോ. പൗലോമി മുഖർജി

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ സ്തനാർബുദ പ്രതിരോധം’: ഡോ. ജയശേഖർ, ഡോ. പൗലോമി മുഖർജി

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (21ന്) ‘ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സ്തനത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ....

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘യുവതികളിൽ സ്തനാർബുദം’: ഡോ. ശരത്, ഡോ. അമൃത റാവു

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘യുവതികളിൽ സ്തനാർബുദം’: ഡോ. ശരത്, ഡോ. അമൃത റാവു

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (20ന്) ‘യുവതികളിൽ സ്തനാർബുദം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ശരത്, ‘മാസ്റ്റക്ടമിക്ക്...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘റേഡിയോ തെറാപ്പിയുടെ സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാം’: ഡോ. ശ്രീകുമാർ പിള്ള, ഡോ. രാജീവ് കെ ആർ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘റേഡിയോ തെറാപ്പിയുടെ സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാം’: ഡോ. ശ്രീകുമാർ പിള്ള, ഡോ. രാജീവ് കെ ആർ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (19ന്) ‘MDTs in Breast Cancer’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ശ്രീകുമാർ പിള്ള,...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി’: ഡോ. റോണ ജോസഫ്, ഡോ. കവിത ഡെവിൻ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി’: ഡോ. റോണ ജോസഫ്, ഡോ. കവിത ഡെവിൻ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (18ന്) ‘ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. റോണ ജോസഫ്, ഡോ. കവിത ഡെവിൻ...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിലെ വ്യക്തിഗത പരിചരണം’, ഡോ. വി പി ഗംഗാധരൻ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിലെ വ്യക്തിഗത പരിചരണം’, ഡോ. വി പി ഗംഗാധരൻ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (17ന്) ‘സ്തനാർബുദത്തിലെ വ്യക്തിഗത പരിചരണം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി പ്രശസ്ത...

Show more