മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കാൻസറിനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാം: രോഗി അറിയേണ്ടത്’: ഡോ. ചന്ദ്രമോഹൻ കെ, ഡോ. ഉഷശ്രീ വാരിയർ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ’: ഡോ. സതീഷ് പദ്മനാഭൻ, ഡോ. റൂബി ആന്റോ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ’: ഡോ. സതീഷ് പദ്മനാഭൻ, ഡോ. റൂബി ആന്റോ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (25ന്) ‘സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. സതീഷ് പദ്മനാഭൻ,...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കാൻസറും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും’: ഡോ. കെ വി ഗംഗാധരൻ, ഡോ. അരുൺ ബി നായർ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കാൻസറും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും’: ഡോ. കെ വി ഗംഗാധരൻ, ഡോ. അരുൺ ബി നായർ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (24ന്) ‘സ്തനാർബുദ ചികിത്സയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. കെ...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കീമോതെറാപ്പി: ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും’: ഡോ. എൻ കെ വാരിയർ, ഡോ. പ്രിയ ബാലകൃഷ്ണൻ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘കീമോതെറാപ്പി: ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും’: ഡോ. എൻ കെ വാരിയർ, ഡോ. പ്രിയ ബാലകൃഷ്ണൻ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (23ന്) ‘കീമോതെറാപ്പി: ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. എൻ കെ വാരിയർ,...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങൾ സ്തനാർബുദത്തിൽ’: ഡോ. ബോബൻ തോമസ്, ഡോ. രജിത

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങൾ സ്തനാർബുദത്തിൽ’: ഡോ. ബോബൻ തോമസ്, ഡോ. രജിത

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (22ന്) ‘ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങൾ സ്തനാർബുദത്തിൽ’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. രജിത, ഡോ. ബോബൻ...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ സ്തനാർബുദ പ്രതിരോധം’: ഡോ. ജയശേഖർ, ഡോ. പൗലോമി മുഖർജി

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ സ്തനാർബുദ പ്രതിരോധം’: ഡോ. ജയശേഖർ, ഡോ. പൗലോമി മുഖർജി

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (21ന്) ‘ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സ്തനത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ....

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘യുവതികളിൽ സ്തനാർബുദം’: ഡോ. ശരത്, ഡോ. അമൃത റാവു

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘യുവതികളിൽ സ്തനാർബുദം’: ഡോ. ശരത്, ഡോ. അമൃത റാവു

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (20ന്) ‘യുവതികളിൽ സ്തനാർബുദം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ശരത്, ‘മാസ്റ്റക്ടമിക്ക്...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘റേഡിയോ തെറാപ്പിയുടെ സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാം’: ഡോ. ശ്രീകുമാർ പിള്ള, ഡോ. രാജീവ് കെ ആർ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘റേഡിയോ തെറാപ്പിയുടെ സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാം’: ഡോ. ശ്രീകുമാർ പിള്ള, ഡോ. രാജീവ് കെ ആർ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (19ന്) ‘MDTs in Breast Cancer’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ശ്രീകുമാർ പിള്ള,...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി’: ഡോ. റോണ ജോസഫ്, ഡോ. കവിത ഡെവിൻ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി’: ഡോ. റോണ ജോസഫ്, ഡോ. കവിത ഡെവിൻ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (18ന്) ‘ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. റോണ ജോസഫ്, ഡോ. കവിത ഡെവിൻ...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിലെ വ്യക്തിഗത പരിചരണം’, ഡോ. വി പി ഗംഗാധരൻ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിലെ വ്യക്തിഗത പരിചരണം’, ഡോ. വി പി ഗംഗാധരൻ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (17ന്) ‘സ്തനാർബുദത്തിലെ വ്യക്തിഗത പരിചരണം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി പ്രശസ്ത...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം’, ഡോ. ജോജോ വി ജോസഫ്

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം’, ഡോ. ജോജോ വി ജോസഫ്

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് (16ന്) ‘സ്തനാർബുദ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ....

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദം കണ്ടെത്താം’, ‘ഫെർട്ടിലിറ്റി സംരക്ഷണം’: ഡോ. നിസ്സാമുദീൻ എം പി, ഡോ. അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദം കണ്ടെത്താം’, ‘ഫെർട്ടിലിറ്റി സംരക്ഷണം’: ഡോ. നിസ്സാമുദീൻ എം പി, ഡോ. അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദം കണ്ടെത്താം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. നിസ്സാമുദീൻ എം പി, ‘കാൻസർ...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ജനിതക ഉത്ഭവം, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സൗന്ദര്യം’: ഡോ. ഡി. കെ. വിജയകുമാർ, ഡോ. പ്രേംലാൽ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ജനിതക ഉത്ഭവം, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സൗന്ദര്യം’: ഡോ. ഡി. കെ. വിജയകുമാർ, ഡോ. പ്രേംലാൽ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് (oct 14ന്) 7 മണിക്ക് ‘സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ജനിതക ഉത്ഭവം’ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ഡി. കെ....

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് സ്തനാർബുദവും പ്രത്യുത്പാദനഘടകങ്ങളും: ഡോ. ചിത്രതാര കെ., ഡോ. നീത ശ്രീധരൻ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് സ്തനാർബുദവും പ്രത്യുത്പാദനഘടകങ്ങളും:  ഡോ. ചിത്രതാര കെ., ഡോ. നീത ശ്രീധരൻ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് സ്തനാർബുദവും പ്രത്യുത്പാദന ഘടകങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ചിത്രതാര കെ. (...

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് സ്തനാർബുദവും വ്യായാമവും:ഡോ.അൻസാർ

മാതൃസ്പന്ദം വെബിനാർ: ഇന്ന് 7 മണിക്ക് സ്തനാർബുദവും വ്യായാമവും:ഡോ.അൻസാർ

സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വെബിനാർ മാതൃസ്പന്ദത്തിൽ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് സ്തനാർബുദവും വ്യായാമവും എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡോ. അൻസാർ സംസാരിക്കുന്നു. ശ്രീ ഗോകുലം...

Show more