ക്യാംപസ് മാത്രം നോക്കി അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല കോളജ്; കോളജുളെ അറിഞ്ഞ് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം...

ഉല്ലാസയാത്രയല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപരിപഠനം; ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക...

ഉല്ലാസയാത്രയല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപരിപഠനം; ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക...

യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണം പ്രത്യക്ഷമായി ഏറ്റവും ബാധിച്ച ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ പഠനത്തിയാ പോയ വിദ്യാർഥികളാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു...

സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങും മുമ്പ്; അറിയണം സർവകലാശാലകളെ

സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങും മുമ്പ്; അറിയണം സർവകലാശാലകളെ

പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഏത് കോഴ്സിനു ചേരണം എന്നതാവും മിക്കവരും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ, കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ...

Show more

GLAM UP
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ഒരു അധ്യേയന വർഷം വരികയാണ്. ഉപരിപഠനം...